Karisma - radiokomunikacja

Opis systemu DSP-50

Przeznaczenie systemu DSP-50: Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 jest przeznaczony do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz do alarmowania/powiadamiania osób wyposażonych w pagery (DSP-90S) i telefony komórkowe (Terminal GSM DTG-53). Współpraca systemu DSP-50 z syrenami elektronicznymi (np. serii DSE) umożliwia dodatkowo rozgłaszanie komunikatów głosowych oraz dowolnych dźwięków.

System DSP-50 może być stosowany:

    • w sieciach alarmowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie jednego powiatu - struktura dwupoziomowa: stacja powiatowa - stacja obiektowa (syrena)
    • w sieciach alarmowania Obrony Cywilnej - jako hierarchiczny system wojewódzki, posiadający czteropoziomową strukturę powiadamiania: stacja wojewódzka - stacja powiatowa - stacja gminna - stacja obiektowa (syrena);
    • w obu ww. sieciach równocześnie - jako Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności.

System DSP-50 spełnia wszystkie wymagania techniczne ustalone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i posiada zezwolenie nr BliŁ II/44/95 z dnia 11 lipca 1995 r. na użytkowanie w sieciach alarmowania.

W systemie DSP-50 alarmowanie, powiadamianie i testowanie może się odbywać się:

    • ręcznie - z klawiatury stacji bazowej DSP-15,
    • automatycznie - za pomocą komputera osobistego (PC) wyposażonego w program komputerowy AKCJA i podłączonego do stacji bazowej DSP-15.

Zastosowanie komputera nie jest konieczne, ale usprawnia procedurę alarmowania i testowania, zwłaszcza przy dużej złożoności systemu.

Informacje o wywoływanych alarmach są przesyłane radiowo w sposób zakodowany. Poprzez zastosowanie specjalnych algorytmów wzajemnych potwierdzeń, system zapewnia stuprocentową pewność przesyłania alarmów. Ponad to w sieciach Obrony Cywilnej system generuje tzw. zmienne kody oraz hasła wprowadzane przez użytkownika, co uniemożliwia wykorzystywanie systemu przez osoby niepowołane.

W sieciach alarmowania Obrony Cywilnej sygnały wywoławcze mogą być generowane przez wszystkie rodzaje stacji bazowych. Są one następnie retransmitowane przez stacje bazowe podległe w strukturze hierarchicznej: stacja bazowa wojewódzka > stacja bazowa powiatowa > stacja bazowa gminna > stacja obiektowa.

Po wysłaniu ze stacji bazowej sygnału wywoławczego, identyfikują go wszystkie stacje obiektowe. Po weryfikacji poprawności kodu oraz sprawdzeniu zasilania syreny głównej (wszystkich faz), następuje włączenie syreny i przesłanie potwierdzenia zwrotnego do stacji bazowej, która wywołała alarm.

Dyspozytor na stanowisku kierowania może określić rodzaj alarmu: sygnał ciągły, przerywany i modulowany (parametry czasowe sygnału alarmowego można zaprogramować). Możliwe jest również sprzęgnięcie toru fonicznego radiostacji w stacji obiektowej z podłączoną do niej syreną elektroniczną (np. DSE) lub megafonem, co umożliwia przekazywanie ludności komunikatów słownych bezpośrednio ze stanowiska dyspozytorskiego.

W przypadku braku łączności ze stacją obiektową lub braku zasilania syreny, następuje zwrotna procedura powiadamiania dyspozytora o awarii.

W systemie DSP-50 możliwe jest również testowanie łączności z wszystkimi podległymi stacjami obiektowymi bez włączania syren alarmowych. Pozwala to na zdalne sprawdzenie całego toru tj. radiotelefonu, systemu kodowania i zasilania syren. Wysłanie sygnału testowego odbywa się ręcznie ze stacji bazowej lub automatycznie z programu komputerowego AKCJA. To drugie rozwiązanie umożliwia wykonywanie o ustalonych godzinach automatycznej kontroli sprawności urządzeń alarmowych wraz z rejestracją i wydrukami rezultatów alarmowania lub testowania.

Zasięg działania:

STACJE OBIEKTOWE

Włączenie stacji systemu DSP-50 do działającej sieci radiotelefonicznej nie powoduje zmniejszenia zasięgu użytych radiotelefonów. Przeciwnie, nawet w warunkach silnych zakłóceń (gdy mowa ludzka jest już niezrozumiała) stacje obiektowe i bazowe działają poprawnie, umożliwiając funkcjonowanie sieci.

Orientacyjna odległość stacji obiektowej od stacji bazowej może wynosić do 40 km (jeżeli w stacji obiektowej zastosowano radiotelefon o mocy 25W). Rzeczywista odległość zależy wielu warunków propagacji fal radiowych. W przypadku utrudnionych warunków zaleca się stosowanie przy stacjach obiektowych anten z zyskiem.

PAGERY

Decydujący wpływ na zasięg działania pagerów mają takie parametry jak moc radiotelefonu bazowego, wysokość zainstalowania anteny, warunki propagacji fal radiowych, moc radiotelefonu w stacji obiektowej (przy wykorzystaniu retransmisji).

1) Przy bezpośrednim alarmowaniu ze stacji bazowej zasięg pagerów wywoływanych z radiotelefonu bazowego o mocy 25W może wahać się od kilku do kilkunastu kilometrów w zależności od usytuowania anteny nadawczej. Należy pamiętać, że na terenach o utrudnionej propagacji fal radiowych, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie znajduje się wiele przeszkód architektonicznych (zwłaszcza żelbetowych), usytuowanie anteny stacji bazowej musi być szczególnie starannie dobrane.

2) Przy wykorzystaniu w systemie pagerów wywoływanych ze stacji obiektowych lub poprzez retransmisję z tych stacji, zasięg waha się od kilku do kilkunastu kilometrów.

TELEFONY KOMÓRKOWY

Zaletą alarmowania w sieci GSM jest jej zasięg, który pokrywa ponad 90% powierzchni kraju. Dzięki temu osoba przebywająca w dowolnym miejscu kraju może otrzymywać informacje o alarmach z danej jednostki. Warunkiem koniecznym do powiadamiania osób wyposażonych w telefony komórkowe jest współpraca stacji obiektowej z Terminalem DTG-53.